JAMB Syllabus for IGBO 2024/2025 PDF Download | Free Access

JAMB Syllabus for IGBO 2024/2025 PDF Download | Free Access, JAMB Syllabus for IGBO 2024/2025 PDF Download | Free Access, JAMB Syllabus for IGBO 2024/2025 PDF Download | Free Access, JAMB Syllabus for IGBO 2024/2025 PDF Download | Free Access

As the academic session for 2024/2025 approaches, students preparing for the Joint Admissions and Matriculation Board (JAMB) examination are on the lookout for resources to aid their preparation. One of the most essential resources for any student is the JAMB syllabus for the subject they are writing. In this post, we will be focusing on the JAMB syllabus for Igbo for the 2024/2025 academic session in detail.

The JAMB syllabus for Igbo is designed to test the language proficiency of students who wish to study the Igbo language and culture in a higher institution. It provides an outline of the topics and subtopics that will be covered in the examination, such as phonetics, grammar, literature, and culture. The syllabus is divided into four main sections:

 • Phonetics and phonology
 • Grammar and syntax
 • Literature and Culture
 • Language use and communication

Jamb Syllabus for Igbo 2024/2025

SECTION A: LANGUAGES (ASỤSỤ)

 1. Essay (Edemede)
 2. Comprehension (Aghọtaazaa)
 3. Sounds and Sound Patterns (Ụdaasụsụ na Usoro Ụdaasụsụ)
 4. Spelling and spelling rules (Nsupe na Iwu Nsupe)
 5. Igbo Orthography (Mkpụrụedemede Igbo)
 6. Dialect and Standard Igbo (Olundị/Olumba na Igbo Izugbe)
 7. Igbo Word Derivation (Usoro Mmụbaokwu n’Igbo)
 8. Grammar (Ụtọasụsụ)
 9. Translation (Ntụgharị)
 10. Written Literature (Agụmagụ Ederede)

SECTION B: LITERATURE (AGỤMAGỤ)

 1. Literary devices (Atụmatụokwu)
 2. Oral Literature: Agụmagụ Ọnụ/Agụmagụ Ọdịnala
 3. Written Literature (Agụmagụ Ederede)

SECTION C: CUSTOMS AND INSTITUTIONS (Omenala na Ewumewu)

 1. Ekele dị iche iche: ekele ụtụtụ, ehihie, anyasị, nri, onye nọ n’ọrịa, nlakpu, ọrụ dg.
 2. Alụmdi na nwunye, ịgba alụkwaghịm.
 3. Ọmụmụ na ile ọmụgwọ, ikupụta nwa, ibi ugwu, ịgụ aha, ịzụ ahịa nwa, ịhụ eze.
 4. Echichi: Nze na Ọzọ, Eze/Obi/Igwe, Iyọm/Lọọlọ.
 5. Ike ekpe, iri ekpe, ịkwa ozu, ịgba mkpe.
 6. Ụmụnna, ụmụọkpụ/ụmụada, iyomdi, nwadiala.
 7. Ọgbọ/ebiri/uke, ọhanaeze, ezinaụlọ.
 8. Arụ na nsọala: Ihe nsọ, anụ nsọ, osisi nsọ, ebe nsọ.
 9. Ọchịchị Ọdịnala: Igwe/Eze, Nze na Ọzọ, ụmụnna, ezinaụlọ, ụmụọkpụ/ ụmụada, otu ọgbọ.
 10. Nnabata ọbịa, ọji na ịtu nzu, itu aha, ịkwọ aka ụtụtụ, ịgọ ọfọ.
 11. Ihe ofufe: Ịgba afa, ịchụ aja, ịgọ mmụọ, ofufe.
 12. Ngwa ofufe: Ọfọ, ikenga,okpesi.
 13. Nkwenye: ịdụ isi/ịṅụ iyi, ịgba ndụ, orikọ, ịlọ ụwa, ọgbanje, nrọ, ihi anụ, ịha/ịchụ mmiri, dg.
 14. Akụnaụba: inwe ala, ike ala, iri ekpe, elulu (ịkpa ọkụkọ, ewu, dg).
 15. Abamaba: Mmọnwụ, ọkọnkọ, ekpe, ọmabe, odo, dibịa, dg.
 16. Egwuregwu: mgba, egwu ọnwa, ikpọ ọga, ịzụ ǹchọ, ịzụ okwe, ịgba/ịchọ oro, dg.
 17. Akaọrụ ndị Igbo: Ọrụ ugbo, ịkụ azụ, ịkpụ ụzụ, ịzụ ahịa, ịtụ ihe ọtụtụ, ịchụ nta, ime dibịa, ịkpụ ite, dg.
 18. Emume: Ọfala, ịbọ ụzọ, ịwa ji/iri ji, igbu ewu ukwu,iru mgbede,ịwa akwa, akwamozu, ịgụ afọ, dg.

SECTION D: General and Current Affairs (Ihe Ndị na-eme Ugbua)

 1. Topical issues in the Igbo language, literature and culture e.g. Ahịajiọkụ, Odenigbo lectures and Ọhaneze Ndị Igbo.
 2. Authors, Publishers, dates and places of publication of works in Igbo.
 3. Igbo Studies Association (ISA)

Download the JAMB Syllabus for Igbo 2024/2025

To help you prepare effectively for the examination, we have provided a downloadable PDF version of the JAMB syllabus for Igbo for the 2024/2025 academic session. You can download the syllabus by clicking on the link below:

Igbo

Exam Preparation

In addition to familiarizing yourself with the JAMB syllabus, it’s also essential to understand the examination format. The JAMB examination for Igbo is divided into two parts: objective and theory. The objective part is designed to test your knowledge of phonetics, grammar, and culture, while the theory part tests your ability to understand and analyze literature, and use, and communication of the language.

To prepare for the examination, it’s advisable to consult with your Igbo teacher or lecturer for a more detailed understanding of the syllabus. You can also refer to recommended textbooks, audio/video resources, and past questions and answers for the JAMB examination in Igbo. It is also important to practice writing and speaking the language as much as possible.

JAMB 2024 Syllabus at Your Fingertips: Find All Subjects Here

Conclusion

In conclusion, the JAMB Igbo syllabus is a valuable resource for candidates preparing for the JAMB exam. By understanding the syllabus, studying past questions, practicing with Igbo materials, and seeking guidance from a tutor or joining a study group, candidates can improve their performance in the Igbo section of the JAMB exam and increase their chances of success.

Share This Post: If you think this post can be helpful to somebody else, please share it using the buttons Above!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*